FAQs Complain Problems

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको (चौथो नगरसभाबाट स्वीकृत)

संगठनात्मक स्वरुप 

Please click here to download.

अन्तरिम दरबन्दी तेरिज 

Please click here to download.