कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका सामानहरुको आपुर्ती गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना