News and Notices

योजना सम्झौताकाे म्याद थप गरिएकाे वारे

अा.व.२०७२/०७३ को लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदकाे निर्णयानुसार योजनाकाे म्याद थप गर्ने वारे परिपत्र भएनुसार यस नगरपालिकाकाे याेजनाहरुको सम्झौता अवधि जेष्ठ मसान्त सम्म थप गरिएको व्यहोरा सवैमा अनुरोध गरिन्छ ।